®
KNISLINGEBRON

Brokonstruktioner för trafikseparering

KnislingeVerkens gång- och cykelbroar är lätta, starka och eleganta. Genom sin höga prefabriceringsgrad monteras de mycket snabbt, ofta utan egentlig trafikavstängning.

Brospannet utförs med i räcket bärande stomme av RHS-profiler och gångbana bestående av en tunn stålplatta med halksäker beläggning. Gångbanan kan som alternativ utföras i aluminium.

Årstalänken.JPG (21647 bytes)
Knislingebroarna monteras snabbt på enkla betongfundament och kan lika lätt och snabbt demonteras för att användas på annan plats.

KnislingeVerkens broar finns idag uppmonterade på en lång rad orter i Sverige och i övriga Skandinavien.

11148a.jpg (102562 bytes)

Uppvärmning

För att förenkla och i många fall onödiggöra snöröjning, kan farbanan värmas upp med elkraft. Utrustningen för uppvärmning läggs i asfaltlagret på farbaneplåten. Vid eluppvärmning regleras systemet automatiskt med i ytskiktet placerade känselkroppar. Anslutande trappor kan förses med infravärme som kopplas till samma reglersystem.

11150-2.jpg (37826 bytes)Ao11161.JPG (36335 bytes)

[Åter] [Rör och Servicebryggor]